Bijgewerkt op 1 november 2017.

Algemene voorwaarden Mac hulp .nu

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Mac hulp .nu te Amsterdam aan de Vendelstraat 2 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Mac hulp .nu alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 Levering van de Diensten

1.Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Mac hulp
.nu uitgevoerd worden conform de aanvraag, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2.Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en
tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mac hulp .nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Mac hulp .nu worden verstrekt.

3.Opdrachtgever zal Mac hulp .nu toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Mac hulp .nu redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

4.Mac hulp .nu garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Mac hulp .nu het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Mac hulp .nu is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

5.Mac hulp .nu is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

6.T enzij anders overeengekomen is Mac hulp .nu geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Mac hulp .nu deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.

7.Mac hulp .nu heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Mac hulp .nu niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.Mac hulp .nu zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren binnen vijf uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de aanvraag.

9.Bij te laat cancellen (minstens 6 u vooraf) / vergeten van de afspraak brengen wij €50 in rekening.

Artikel 2 Ontwikkeling van werken

1.Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Mac hulp .nu, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

2.Het is Mac hulp .nu toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Mac hulp .nu open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Mac hulp .nu maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Mac hulp .nu Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

3.Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 3 Oplevering en aanvaarding

1.Mac hulp .nu zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2.Opdrachtgever dient vervolgens binnen vijf dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

3.Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

4.Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Mac hulp .nu zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Mac hulp .nu doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom vijf dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

5.Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Mac hulp .nu een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor
de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Mac hulp .nu gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

6.Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Mac hulp .nu het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van vijf dagen na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

7.Mac hulp .nu neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom

1.Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Mac hulp .nu of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

2.Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare
en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50000 per inbreukmakende handeling betalen aan Mac hulp .nu. Dit doet niets af aan het recht van Mac hulp .nu om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

3.Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.

4.Mac hulp .nu zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHPcode) van geleverde
Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.

5.Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent
het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 5 Prijzen en betaling

1.Opdrachtgever is voor de Diensten de op de website vermelde vaste tarief verschuldigd.

2.Mac hulp .nu zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen Mac hulp .nu een factuur, elektronisch sturen aan Opdrachtgever.

3.De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4.Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Mac hulp .nu te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Mac hulp .nu de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Mac hulp .nu blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

5.Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Mac hulp .nu in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.

6.De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 6 Geheimhouding

1.Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

2.Mac hulp .nu zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

3.Mac hulp .nu mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

4.De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1.Mac hulp .nu is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

2.Iedere aansprakelijkheid van Mac hulp .nu voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

3.In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Mac hulp .nu is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mac hulp .nu.

4.De aansprakelijkheid van Mac hulp .nu wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Mac hulp .nu direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Mac hulp .nu ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mac hulp .nu in staat is adequaat te reageren.

5.In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-
en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mac hulp .nu door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Mac hulp

.nu kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 8 Duur en opzegging

1.De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.

2.De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met
goedvinden van beide partijen.

3.Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Mac hulp .nu gerechtigd om per direct na de
datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te
wissen. Mac hulp .nu is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

4.De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van
betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 9 Wijzigingen in overeenkomst

1.Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Mac hulp .nu echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze
algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens één maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

3.Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Mac hulp .nu overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Mac hulp .nu zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Mac hulp .nu bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

4.Mac hulp .nu mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

5.Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 10 Slotbepalingen

1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mac hulp .nu gevestigd is.

2.Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

3.Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

4.De door Mac hulp .nu ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5.Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Mac hulp .nu steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.